Champions League-Messi Lost+World Wave Broken Paris Paris 5-2 đã loại bỏ Barcelona, ​​nơi đầu tiên đang phát triển bóng đá

Champions League-Messi Lost+World Wave Broken Paris Paris 5-2 để loại bỏ Barcelona [ở quốc gia mà bóng đá đầu tiên phát triển]: Báo cáo thể thao vào ngày 11 tháng 3 năm 11 tháng 3, Thời gian Bắc Kinh 11