HLV Park Hang-seo làm “người phán xử”, túm áo Hồ Thanh Minh đi bắt tay với Bùi Hoàng Việt Anh

HLV Park Hang-seo làm “người phán xử”, túm áo Hồ Thanh Minh đi bắt tay với Bùi Hoàng Việt Anh

https://sport5.vn/hlv-park-hang-seo-lam-nguoi-phan-xu-tum-ao-ho-thanh-minh-di-bat-tay-voi-bui-hoang-